การสมัครสมาชิกสหกรณ์
บุคคลที่สมัครสมาชิกสหกรณ์ได้
1.
ข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ ของกรมพัฒนาที่ดิน (สมาชิกสามัญ)
2.
พนักงานราชการ ของกรมพัฒนาที่ดิน (สมาชิกสมทบ)
 
ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสหกรณ์
          กรอกใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด (แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก รับที่สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมพัฒนาที่ดิน / สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต)
 
เอกสารแนบ ประกอบด้วย
1.
รูปถ่ายขนาด 1 1/2 นิ้ว 2 ใบ
2.
หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครสมาชิก
3.
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4.
การ์ดลายมือชื่อผู้สมัคร (ลงลายมือชื่อผู้สมัครเหมือนกันทั้ง 3 ช่อง)
5.
หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
6.
หนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือน
            ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท (สหกรณ์ฯ จะหัก ณ ที่จ่ายจากเงินได้รายเดือนของผู้สมัคร ในเดือนแรกที่เริ่มหักเงินค่าหุ้น) ส่งใบสมัครได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด
หมายเหตุ : ข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ / พนักงานราชการ ที่เคยเป็นสมาชิกสหกรณ์แล้วลาออก จากการเป็นสมาชิก และต้องการสมัครสมาชิกใหม่ต้องลาออกครบ 1 ปีก่อน ถึงมีสิทธิ์สมัครสมาชิกใหม่ได
   
การถือหุ้นสหกรณ์
1.
สมาชิกมีสิทธิ์ส่งเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือนไม่น้อยกว่า 3 % ของเงินได้รายเดือนแต่ไม่ต่ำกว่า 500 บาท และไม่สูงกว่า 3,000 บาท / เดือน
2.
สมาชิกมีสิทธิ์ซื้อหุ้นเพิ่มระหว่างเดือนได้ ถ้ามีการส่งหุ้นรายเดือนอยู่แล้วไม่เกิน 3,000 บาท
3.
สมาชิกสามารถเพิ่มหุ้น หรือลดหุ้นรายเดือนได้ โดยแจ้งความจำนงในหนังสือขอเปลี่ยนแปลง อัตราเงินสะสมรายเดือน
4.
สมาชิกที่มีความประสงค์ของดส่งหุ้นรายเดือน ต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่า 200,000 บาท ถึงมีสิทธิ์งดส่งค่าหุ้นได
5.
สมาชิกจะถอนคืนหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วนในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ และจะขายหรือโอนหุ้น ที่ตนถือให้ผู้อื่นไม่ได้ นอกจากลาออกจากสหกรณ์เท่านั้น
   
สิทธิประโยชน์เมื่อเป็นสมาชิกสหกรณ์
สะสมหุ้นรายเดือนเป็นเงินออมสำหรับสมาชิก
การสะสมหุ้นเป็นรายเดือนกำหนดให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของเงินได้รายเดือน แต่ไม่ต่ำกว่า 500 บาท และไม่สูงกว่า 3,000 บาท / เดือน
เมื่อสมัครเป็นสมาชิกครบ 6 เดือน สามารถมีสิทธิ์กู้เงินได้ และค้ำประกันการกู้เงินได้
ทุนเรือนหุ้นที่สะสม จะได้รับเงินปันผล (ดอกเบี้ยสูง) เงินปันผลสหกรณ์ไม่เสียภาษีดอกเบี้ย
  เงินเฉลี่ยคืน จะได้รับเมื่อสมาชิกมีการกู้เงิน
เงินฝากออมทรัพย์ ดอกเบี้ยสูงเมื่อเปรียบเทียบกับการฝากเงินธนาคารทั่วไป และไม่เสียภาษี
มีทุนสวัสดิการสมาชิก (ทุนสวัสดิการผู้เกษียณอายุราชการ / ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก) สำหรับเฉพาะสมาชิกสามัญ (ข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ) เมื่อเกษียณอายุราชการมีทุนสวัสดิการให้ ตั้งแต่ 10,000 - 40,000 บาท ตามอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ (เริ่มตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป)
กรณีสมาชิกถึงแก่กรรมจะมีสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าทำศพ 40,000 บาท
สมาชิกมีสิทธิลงทะเบียนสรรหาผู้สมัครเป็นกรรมการ รับเงินสมนาคุณคนละ 1,000 บาท (สมาชิกสามัญ) และ 500 บาท (สมาชิกสมทบ) ดังนี้
  สมาชิกสามัญ (ข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ) สามารถลงทะเบียนออกเสียงสรรหากรรมการ และรับเงินสมนาคุณ ณ วันสรรหากรรมการ
  สมาชิกสมทบ (พนักงานราชการ) สามารถลงทะเบียนรับเงินสมนาคุณได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียง สรรหาผู้สมัครเป็นกรรมการ