ประกาศสหกรณ์ย้อนหลัง >>


ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
ทุนสวัสดิการสมาชิกที่เกษียณอายุ
เงินค่าสงเคราะห์ศพสมาชิก
 
เงินฝากออมทรัพย์
พิเศษ 61 ปี พด.
2.50
เงินฝากออมทรัพย 1.25
 
กู้สามัญ (หุ้น) 5.95
กู้สามัญ (ทั่วไป) 5.95
กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 5.45
กู้สามัญเพื่อการ
ศึกษาและครอบครัว
5.95
กู้สามัญเพื่อ
ส่งเสริมการศึกษา บุตรสมาชิก
4.25
กู้เพื่อชำระหนี้
บัตรเครดิต
4.00