ประกาศสหกรณ์ย้อนหลัง >>


ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
ทุนสวัสดิการสมาชิกที่เกษียณอายุ
เงินค่าสงเคราะห์ศพสมาชิก




 
เงินฝากออมทรัพย์
พิเศษ (ปิดรับฝาก)
2.75
เงินฝากออมทรัพย 1.25
 
กู้สามัญ (หุ้น) 5.75
กู้สามัญ (ทั่วไป) 5.75
กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 5.25
กู้สามัญเพื่อการ
ศึกษาและครอบครัว
5.75
กู้สามัญเพื่อ
ส่งเสริมการศึกษา บุตรสมาชิก
4.25
กู้เพื่อชำระหนี้
บัตรเครดิต
3.50