ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒาที่ดิน จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒาที่ดิน จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด พ.ศ. 2561