ประวัติความเป็นมา

          วันที่ 23 สิงหาคม 2509 อนุญาตรับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ ในชื่อ “สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ กรมพัฒนาที่ดิน จำกัดสินใช้”

          ตามหนังสือ ที่ พก.0203/943 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2509 เรื่อง อนุญาตรับจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตสำหรับคนมีเงินเดือน ตามที่รายงานว่า กรมพัฒนาที่ดินโดยความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่กรมสหกรณ์พาณิชย์และธนกิจ ได้เริ่มการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตสำหรับคนมีเงินเดือนขึ้นในหมู่ข้าราชการประจำการและลูกจ้างประจำของกรมพัฒนาที่ดิน โดยรวบรวมข้าราชการประจำการและลูกจ้างประจำของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อจัดตั้งเป็นสหกรณ์ได้ 1 สมาคม คือ “สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ กรมพัฒนาที่ดิน จำกัดสินใช้” ซึ่งมีความมุ่งหมายเพื่อประกอบธุรกิจในทางส่งเสริมการออมทรัพย์ในหมู่สมาชิก และช่วยให้สมาชิกพ้นจากหนี้สินซึ่งมีภาระหนัก โดยจัดให้มีเงินกู้เพื่อชำระหนี้เก่า และเพื่อการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์ ตลอดจนส่งเสริมการออมทรัพย์ในหมู่สมาชิกด้วยวิธีส่งเงินสะสมรายเดือน โดยเกณฑ์กำหนดตามส่วนแห่งรายได้ ซึ่งในขณะแรกตั้งมีจำนวนสมาชิก 116 คน ส่งเงินสะสมรายเดือน 5,790 บาท และมีสมาชิกขอกู้เงินเพื่อชำระหนี้เก่า 3 คน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 24,000 บาท พร้อมกับส่งหนังสือขอจดทะเบียนสหกรณ์ สำเนารายงานการประชุมของผู้เริ่มตั้งสหกรณ์และบัญชีผู้เข้าชื่อไป เพื่อประกอบการพิจารณารับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ ความแจ้งอยู่แล้ว นั้น
          ได้พิจารณารายการต่างๆ ในการขอจดทะเบียนของสหกรณ์สมาคมนี้แล้ว เห็นว่าอยู่ในลักษณะที่จะดำเนินการให้เป็นผลสำเร็จสมความมุ่งหมายของวิธีการสหกรณ์ได้ ฉะนั้น โดยอนุมัติท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ตามความในมาตรา 5 (4) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พุทธศักราช 2471 จึงอนุญาตรับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2509 อนึ่ง ขอให้สมาชิกลงชื่อในทะเบียนสมาชิกให้เสร็จสิ้นทุกคนอย่างช้าในวันประชุมใหญ่ครั้งแรกด้วย
          ในโอกาสนี้ ขอให้บรรดาสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับจดทะเบียน จงมีความภักดีต่อสหกรณ์ ซึ่งได้ร่วมใจกันจัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นทางส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิกในการออมทรัพย์ให้เป็นผลสำเร็จสมความมุ่งหมาย
                                                                                                        (นายทุน   สาตราภัย)
                                                                                   นายทะเบียนสหกรณ์


สำนักงานปลัดกระทรวง

          ตามข้อบังคับ พ.ศ. 2512 ได้เปลี่ยนชื่อจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ กรมพัฒนาที่ดิน จำกัดสินใช้ มาเป็น สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน จำกัด ยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์ เลขทะเบียนข้อบังคับที่ (อ) 76/2529 และให้ถือใช้ข้อบังคับฉบับที่ได้จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.035643 แทน ตั้งแต่วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2543 เป็นต้นไป
          ตามข้อบังคับ พ.ศ. 2543 ได้เปลี่ยนชื่อจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน มาเป็น สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด จนถึงปัจจุบัน