เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 59
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
สมาชิกโปรดตรวจสอบเลขที่บัญชีรับเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2566 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่สินเชื่อ (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่สินเชื่อ (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่สินเชื่อ (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง เปิดรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์พิเศษ ปี 2567 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง หมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับการสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 59 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันชีวิตกลุ่ม ประจำปี 2567 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการสหกรณ์ (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สมาชิกตอบแบบสอบถาม (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง การเสนอราคาทำประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา ประจำปี 2567 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกตั้ง (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 59 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง รับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2567 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้จัดการสหกรณ์ (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การชำระค่าหุ้นรายเดือนของสหกรณ์ (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้จัดการสหกรณ์ (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง โครงการเงินกู้เพื่อชำระหนี้บัตรเครดิต พ.ศ.2566 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566 และใบสมัครขอรับทุนฯ (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง การจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกของสหกรณ์ (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 58 ประจำปี 2566 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 58 ประจำปี 2566 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับรางวัลเงินสด จากการสุ่มจับรางวัล ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง รายละเอียดเงินปันผล เฉลี่ยคืน ประจำปี 2565 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง ตัวอย่างการคิดเงินปันผล (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง สมาชิกโปรดตรวจสอบเลขที่บัญชีรับเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2565 เสนอที่ประชุมใหญ่ฯ อัตราเงินปันผล 4.50 % อัตราเงินเฉลี่ยคืน 8.00 % (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันชีวิตกลุ่ม ประจำปี 2566 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง หมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับการสรรหา และเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 58 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และสรรหา และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง ใบสมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด ชุดที่ 58 ประจำปี 2566
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง การเสนอราคาทำประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา ประจำปี 2565 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 58 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกตั้ง (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง รับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2566 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง ยกเลิกการจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินประจำเดือน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ขอยกเลิก กลุ่ม/แชท เดิม (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง แจ้งวันหยุดทำการ เดือนตุลาคม 2565 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง เอกสารการประชุมใหญ่ วิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ โครงการเงินกู้เพื่อชำระหนี้บัตรเครดิต พ.ศ. 2565 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การชำระค่าหุ้นรายเดือนของสหกรณ์ (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง โครงการเงินกู้เพื่อชำระหนี้บัตรเครดิต พ.ศ. 2565 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง หลักเกณฑ์การขอกลับเข้าเป็นสมาชิกใหม่ (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การชำระค่าหุ้นรายเดือนของสหกรณ์ (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการด้านเงินฝาก (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง การตรวจสอบกิจการ การตรวจสอบบัญชี (รายละเอียดเพิ่มเติม)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 3 คณะ ประจำปี 2565 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
รายละเอียดเงินปันผล เฉลี่ยคืน ประจำปี 2564 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ตัวอย่างการคิดเงินปันผล (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง งดรับฝาก เงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ รุ่น Covid-19 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง ขอเชิญสรรหากรรมการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันชีวิตกลุ่ม ประจำปี 2565 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง กำหนดการสรรหาและเลือกตั้งกรรมการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง หมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับการสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง รับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2565 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง การเสนอราคาการทำประกันชีวิตกลุ่ม (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง ใบสมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกตั้ง (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง การถือหุ้นรายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ฯ (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อซื้อเครื่องมือสื่อสารแบบพกพา พ.ศ.2564 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ขอเลื่อนเวลาปิด รับ-จ่าย ทางการเงินเป็นเวลา 14.00 น. (รายละเอียดเพิ่มเติม)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง การบริการด้านเงินฝาก สำหรับสมาชิกเกษียณ (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง การบริการสินเชื่อ (กู้หุ้นและกู้ฉุกเฉิน) สำหรับ สมาชิกเกษียณ (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยโครงการเงินกู้เพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง รายงานความคืบหน้าในการติดตามการชำระคืนหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง แจ้งยกเลิกการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินประจำเดือนให้แก่สมาชิก (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง การเพิ่มวงเงินกู้ฉุกเฉิน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง มาตรการช่วยเหลือสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง สุ่มรายชื่อผู้ได้รับรางวัลเงินสด 1,000 บาท จากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้จัดการ (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง แจ้งเลื่อนการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง แนวทางการสรรหาและเลือกตั้งกรรมการและวิธีลงคะแนน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง หมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับการสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56/2564 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง สุ่มรายชื่อผู้ได้รับรางวัลเงินสด 1,000 บาท จากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้จัดการ (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง แจ้งเลื่อนการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง แนวทางการสรรหาและเลือกตั้งกรรมการและวิธีลงคะแนน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง หมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับการสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56/2564 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง รับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 (รายลเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง รับสมัครสมาชิกหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นผู้ตรวตสอบกิจการ ประจำปี 2564
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง เตรียมการสรรหาและเลือกตั้งกรรมการดำเนินการชุดที่ 56 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง เปิดรับสมัครผู้ประสงค์สมัครสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง การปรับเพิ่มวงเงินออมทรัพย์พิเศษ (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และเปิดเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 24 เดือน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง มาตรการช่วยเหลือสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 3 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง ขยายเวลามาตรการช่วยเหลือสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) (รายละเอียดเพิ่มเติม)