การขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
-
เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือชำระค่าหุ้นครบ 12 งวด
 
-
บุตรของสมาชิก (ยกเว้นบุตรบุญธรรม) ที่จะขอรับทุนต้องกำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรการศึกษาภาคปกติ
หลักฐานประกอบการขอรับทุนการศึกษา สมาชิกผู้ยื่นขอรับทุนฯ ต้องแนบหลักฐาน ดังต่อไปนี้
 
-
ใบขอรับทุนตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด
 
-
สำเนาทะเบียนบ้านของบุตรที่ขอรับทุน
 
-
สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก
 
-
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการของสมาชิก
 
-
หนังสือรับรองเงินเดือนของสมาชิกและคู่สมรส
 
-
สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของสมาชิก (สำหรับโอนทุนการศึกษาบุตรเมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว)
 
-
หนังสือแสดงผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 หรือผลการเรียนเฉลี่ยทั้งปี กรณีประกาศผลการเรียนปีละ 1 ครั้ง ของปีการศึกษาที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2563) หรือสำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน (รบ.4)
 
ประเภทของทุน : ทุนการศึกษามี 2 ประเภท สมาชิกสหกรณ์มีสิทธิส่งบุตรขอรับทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้
 
ทุนประเภทเรียนดี
   
1
มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่เกรด 3.40 หรือตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป
   
2
สมาชิกและคู่สมรส มีรายได้รวมกันไม่เกิน 60,000 บาทต่อเดือน
  ทุนประเภทผู้มีรายได้น้อย 
   
1
มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่เกรด 2.00 หรือตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
   
2
สมาชิกและคู่สมรส มีรายได้รวมกันไม่เกิน 45,000 บาทต่อเดือน
     
  โดยแบ่งการมอบทุนการศึกษาทุนเรียนดีและทุนรายได้น้อย ให้กับบุตรสมาชิกแต่ละระดับ ดังนี้
   
1
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวะศึกษา (ปวช.) ทุนละ 4,000 บาท
   
2
ระดับอาชีวะศึกษา (ปวส.) และอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ทุนละ 8,000 บาท
     
  เงือนไขการพิจารณา
   
1
สมาชิก 1 คน มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาให้บุตรได้ 1 คน
   
2
สหกรณ์พิจารณาใบสมัครขอรับทุนที่ผ่านการคัดเลือกจากต้นสังกัดเท่านั้น โดยให้ต้นสังกัดส่งเอกสารฉบับจริงและใบสรุปรายละเอียดการขอรับทุนตามแบบฟอร์มเป็นไฟล์ข้อมูล Excel หรือ Word มาทาง E-Mail : coopldd@hotmail.com ภายในเวลาที่กำหนด
   
3
ในกรณีถ้าได้รับทุนจากมูลนิธิพัฒนาที่ดินสงเคราะห์แล้ว สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา
     
  กำหนดวันและสถานที่รับสมัครทุนการศึกษา
   
1
สมาชิกผู้ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ กอง/สำนัก/สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต และสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์ http://lddcoop.or.th/
   
2
ส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาที่ กอง/สำนัก/สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ในสังกัดของท่านโดยตรง สหกรณ์ฯ จะไม่รับพิจารณาใบสมัครขอรับทุนการศึกษาที่ไม่ผ่านการพิจารณาของต้นสังกัดมาก่อน
   
3
กรณีสมาชิกผู้เกษียณ หรือเกษียณก่อนกำหนด ส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาโดยตรงหรือทางไปรษณีย์ ได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-9412391
   
4
ใบสมัครขอรับทุนที่ผ่านการพิจารณาของต้นสังกัดแล้ว จะต้องส่งกลับมายังสหกรณ์ฯ
     
  การประกาศผลผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษาและการรับเงิน
    สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด จะแจ้งผลผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษาไปยัง กอง/สำนัก/สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต และประกาศบนเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด http://lddcoop.or.th/