เงินค่าสงเคราะห์ศพสมาชิกสหกรณ์
 
1.
บุคคลที่จะได้รับเงินค่าสงเคราะห์ศพคือบุคคลที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ ทั้งสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ
 
2.
สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ศพ รายละ 40,000 บาท
 
3.
เมื่อสมาชิกเสียชีวิต กรณีสมาชิกกำหนดผู้รับโอนประโยชนไว้ ให้บุคคลนั้นเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงิน กรณีสมาชิกไม่ได้กำหนดผู้รับโอนประโยชน์ไว้ ให้ทายาทตามกฎหมายเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงิน สงเคราะห์ศพ และแจ้งเป็นหนังสือพร้อมแนบหลักฐานเอกสารใบมรณะบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน และหนังสือหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นถึงสหกรณ์ เพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก