ทุนสวัสดิการสมาชิกที่เกษียณอาย
  1. ทุนสวัสดิการสมาชิกที่เกษียณอายุ ให้จ่ายแก่สมาชิกตามหลักเกณฑ์การเป็นสมาชิกจนถึงวันเกษียณ อายุราชการ หรืออายุครบ 60 ปี ในอัตรา ดังนี้
   
เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้
ตั้งแต่ 10 ปีถึง 15 ปี ติดต่อกัน
จ่ายให้ 10,000 บาท
เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้
เกินกว่า 15 ปีถึง 20 ปี ติดต่อกัน
จ่ายให้ 20,000 บาท
เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้
เกินกว่า 20 ปีถึง 25 ปี ติดต่อกัน
จ่ายให้ 30,000 บาท
เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้
เกินกว่า 25 ปีขึ้นไป
จ่ายให้ 40,000 บาท
  2. ในกรณีที่สมาชิกถึงแก่กรรมในปีที่เกษียณอายุราชการ ก็ให้อนุโลมใช้หลักเกณฑ์นี้ได
  3. การนับเวลาการเป็นสมาชิก ให้นับตั้งแต่วันที่เข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกันจนถึงวันเกษียณอายุ หรืออายุครบ 60 ปี หากเศษของปีเกิน 6 เดือน ให้นับเป็น 1 ป