เงินฝากออมทรัพย์
การเปิดบัญชี
                  สมาชิกที่จะเปิดบัญชีเงินฝาก ให้มาติดต่อกับพนักงานสหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ พร้อมตัวอย่างลายมือชื่อของตน โดยจำนวนเงินเปิดบัญชีต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท เป็นเงินสด หรือโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์
               ผู้ฝากรายหนึ่งสามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ได้ 4 บัญชี
               ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดให้แก่ผู้ฝากครั้งแรก หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อน หรือชำรุดใช้การไม่ได้ สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีที่สมุดคู่ฝากของผู้ฝากคนใดสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 50 บาท (สมาชิกต้องมีใบแจ้งความมาด้วย)
 
เอกสารการเปิดบัญชี
 
-
สำเนาบัตรประชาชนของผู้เปิดบัญชี 1 ใบ
 
การฝาก
               สามารถฝากได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น. ฝากแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 100 บาท   
 
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 
               อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ โดยสหกรณ์จะคำนวณ ดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จะนำดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากปีละ 2 ครั้ง คือ ในวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ซึ่งสมาชิกจะได้รับดอกเบี้ยเต็มจำนวน โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้   
 
การถอนเงิน
 
1.
จะถอนเมื่อใดก็ได้ เดือนละกี่ครั้งก็ได้ แต่ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเมื่อถอนแล้วต้องเหลือไม่น้อยกว่า 100 บาท สามารถถอนได้ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น.
 
2.
 ต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ โดยยื่นใบถอนเงินฝากพร้อมสมุดคู่ฝากด้วยตนเองที่สหกรณ์
   
>>
เกินกว่า 200,000 บาท กรุณาแจ้งและมาเขียนใบถอนที่สหกรณ์ล่วงหน้า 1-2 วันทำการ พร้อมแนบสำเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทยของสมาชิกมาด้วย