เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ รุ่น COVID-19
การเปิดบัญชี
     
1.
เปิดบัญชีด้วยตนเองที่สหกรณ์
     
2.
เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท เปิดบัญชีได้รายละ 1 บัญชี
     
3.
ฝากไม่ครบ 24 เดือน สหกรณ์ ไม่คิดดอกเบี้ยให้
 
การฝาก
   
ฝากได้ทุกวันที่สหกรณ์ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.
 
การถอน
     
1.
หากถอนไม่เกิน 100,000 บาท มาเขียนใบถอนที่สหกรณ์ฯ และแนบสำเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทยของสมาชิกมาด้วย
     
2.
หากถอนเกินกว่า 100,000 บาท กรุณาแจ้งและมาเขียนใบถอนที่สหกรณ์ฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน และแนบสำเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทยของสมาชิกมาด้วย
 
อัตราดอกเบี้ย
        อัตราดอกเบี้ย 1.75 บาทต่อปี