เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 1 ปี (ปิดรับฝาก)
การเปิดบัญชี
               สมาชิกที่จะเปิดบัญชีเงินฝาก ให้มาติดต่อกับพนักงานสหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ พร้อมตัวอย่างลายมือชื่อของตน โดยจำนวนเงินเปิดบัญชีต้องไม่น้อยกว่า 10,000 บาท เป็นเงินสด หรือโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ และวงเงินฝากได้สูงสุดไม่เกิน 40 ล้านบาท ต่อ 1 บัญชี
               ผู้ฝากรายหนึ่งสามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษได้หลายบัญชี แต่ต้องฝากในนามสมาชิกเพื่อบุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ได้ 6 บัญชี (6 เล่ม)
               ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดให้แก่ผู้ฝากครั้งแรก หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อน หรือชำรุดใช้การไม่ได้ สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีที่สมุดคู่ฝากของผู้ฝากคนใดสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 50 บาท (สมาชิกต้องมีใบแจ้งความมาด้วย)
 
เอกสารการเปิดบัญชี
 
1.
สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกผู้เปิดบัญชี 1 ใบ
 
2.
กรณีเปิดบัญชีเพื่อบุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน ของบุคคลนั้นด้วย 1 ใบ 
 
การฝาก
               ปิดรับฝาก
 
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 1 ปี
                อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 1 ปี ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ โดยสหกรณ์จะคำนวณ และจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาการฝากหรือตามงวดที่ได้ตกลงกันในเวลาฝาก หากผู้ฝากถอนเงินฝาก ก่อนครบกำหนดเวลา ให้จ่ายดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่ได้ฝากจริง ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ตามประกาศของสหกรณ์ที่ถือใช้ในวันที่ฝากเงินนั้น จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน ตลอดอายุการฝาก และได้รับยกเว้น ภาษีเงินได้
 
การถอนเงิน
 
1.
ระยะเวลาการฝากไม่ถึง 3 เดือน ถอนได้โดยไม่มีดอกเบี้ย
 
2.
ระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ครบกำหนดถอน สหกรณ์ฯ จะจ่ายดอกเบี้ยให้เท่ากับเงินฝากออมทรัพย์
 
3.
ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม หากเดือนใดมีการถอนมากกว่า 1 ครั้ง สหกรณ์ฯ จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่ 2 และครั้งต่อๆ ไป ในอัตราครั้งละ 200 บาท
 
4.
สามารถถอนเงินได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.
 
5.
ต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ โดยยื่นใบถอนเงินฝากพร้อมสมุดคู่ฝากด้วยตนเองที่สหกรณ์
 
 
>>
ไม่เกิน 100,000 บาท มาเขียนใบถอนที่สหกรณ์ฯ แนบสำเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทยของสมาชิกมาด้วย
   
>>
เกินกว่า 100,000 บาท กรุณาแจ้งและมาเขียนใบถอนที่สหกรณ์ล่วงหน้า 1-2 วันทำการ พร้อมแนบสำเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทยของสมาชิกมาด้วย