คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 56/2564
นายชุมพล  คงอินทร์  ประธานกรรมการ
นายโชตินันท์  เที่ยงสายสกุล กรรมการ
นายภิญโญ  สุวรรณชนะ กรรมการ
นายสากล ณ ฤทธิ์ กรรมการ
นายสถิระ อุดมศรี กรรมการและเลขานุการ