คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ ชุดที่ 56/2564
นายฆนนาท ภู่กรรณ์ ประธานกรรมการ
นายภิญโญ สุวรรณชนะ กรรมการ
นายอนันต์ เดือนนวล กรรมการ
นายเสน่ห์ ไตลังคะ กรรมการ
นางอรอุมา  สรรพสิทธิ์โยธิน กรรมการและเลขานุการ