คณะอนุกรรมการการลงทุน ชุดที่ 56/2564
นายประเสริฐ  เทพนรประไพ ประธานกรรมการ
นายโชตินันท์  เที่ยงสายสกุล กรรมการ
นายถาวร มีชัย กรรมการ
นายนิพนธ์  อุดปวง กรรมการ
นายฆนนาท ภู่กรรณ์ กรรมการและเลขานุการ