ระเบียบว่าด้วย การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ.2564
ระเบียบว่าด้วย การถือหุ้น พ.ศ.2564
ระเบียบว่าด้วย เงินค่าสงเคราะห์ศพสมาชิก พ.ศ.2564
ระเบียบว่าด้วย โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อซื้อเครื่องมือสื่อสารแบบพกพา พ.ศ.2564
ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2563 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2564
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒาที่ดิน จำกัด พ.ศ. 2561
ระเบียบเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ
ระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ระเบียบการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น
ระเบียบว่าด้วยการถือหุ้น
ระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2563
ระเบียบโครงการเงินกู้เพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2562
ระเบียบโครงการให้เงินกู้เพื่อการศึกษาและครอบครัว พ.ศ. 2561
ระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ
ระเบียบการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2551
ระเบียบทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก พ.ศ. 2561
ระเบียบทุนสวัสดิการสมาชิกที่เกษียณอายุ พ.ศ. 2561
ระเบียบเงินค่าสงเคราะห์ศพสมาชิก พ.ศ. 2561
ระเบียบเงินค่าสงเคราะห์ศพสมาชิก พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1
พ.ศ. 2563
ระเบียบการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2562

ระเบียบการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2562
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2563

ระเบียบเรื่องนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง