เงินกู้สามัญ
                  สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินสามัญต้องเสนอคำขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้ ทั้งนี้กู้ได้ไม่เกิน 60 เท่าของเงินได้รายเดือนของผู้กู้ แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท และต้องมีหุ้นอยู่กับสหกรณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนเงินกู้ในกรณีทุนเรือนหุ้นไม่เป็นไปตามที่กำหนด สามารถระดมหุ้นได้โดยหักจากเงินกู้ที่จะได้รับ
                  จะต้องผ่อนชำระให้หมดภายใน 180 งวดเดือน การกู้ใหม่โดยที่ชำระหนี้ตามสัญญาเดิมยังไม่หมดจะต้องชำระหนี้เดิมแล้วอย่างน้อย ครบ 6 งวดเดือนแล้ว จึงจะยื่นกู้ใหม่ได้ จะต้องมีเงินเดือนสุทธิเหลือหลังจากหักชำระหนี้ทุกประเภทแล้วไม่น้อยกว่า 2,000 บาท ในกรณีที่สมาชิกกู้เงินสามัญโดยมีหุ้นหรือเงินฝากในสหกรณ์เป็นหลักประกัน ไม่เกินร้อยละ 90 ของจำนวนหุ้นที่มีอยู่ในวันขอกู้หรือร้อยละเก้าสิบของเงินฝากในสหกรณ
 
หลักประกันสำหรับเงินกู้
               สมาชิกที่เป็นข้าราชการ ต้องส่งเงินสะสมรายเดือนไว้แล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน จึงมีสิทธิ์กู้เงินได้
               สมาชิกที่เป็นลูกจ้างประจำ ต้องส่งเงินสะสมรายเดือนไว้แล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน จึงมีสิทธิ์กู้เงินได้
 
เงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้
   
1.
เงินกู้สามัญ ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้สามัญ เป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมดอกเบี้ย แต่ไม่เกิน 180 งวด
   
2.
ผู้กู้ต้องชำระหนี้เงินกู้ไม่เกินเกษียณอายุราชการ กรณีงวดชำระหนี้เกินเกษียณอายุราชการ ขณะเกษียณอายุราชการต้องมีหนี้คงเหลือไม่เกินร้อยละ 90 ของจำนวนทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ
                  การส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย ให้ถือว่าเงินงวดชำระหนี้แต่ละงวดถึงกำหนดส่งภายในวันสิ้นเดือนนั้น ๆ
 
เอกสารสำหรับการยื่นกู้
1.
ผู้กู้
 
-
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ ลูกจ้างประจำ
 
-
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรสผู้กู้
 
-
สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย
 
-
สำเนาสลิปเงินเดือน ณ เดือนปัจจุบัน ที่ทางกองคลังหรือเขตเป็นผู้ออกให
2.
ผู้ค้ำประกัน
 
-
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ ลูกจ้างประจำ
 
-
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรสของผู้ค้ำประกัน