เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
                  ผู้กู้ต้องส่งเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน จะกู้ได้ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง วงเงินรวมสูงสุด ไม่เกิน 60,000 บาท และผ่อนชำระได้ไม่เกิน 12 งวดเดือน มีผู้ค้ำประกันเงินกู้อย่างน้อย 1 คน และเมื่อหัก ชำระหนี้ทุกสัญญากู้แล้ว จะต้องมีรายได้เหลือไม่ต่ำกว่า 2,000 บาทต่อเดือน
เอกสารสำหรับการยื่นกู้
1.
ผู้กู้
 
-
สำเนาบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการศึกษาที่สถานบันการศึกษาออกให้ หรือหลักฐานที่แสดงว่า ได้เข้ารับการศึกษาในสถาบันการศึกษาดังกล่าว
 
-
ใบเสร็จรับเงินที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการศึกษาหรือหลักฐานที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา เช่น ค่าบำรุงการศึกษา ค่าอุปกรณ์การศึกษา หรือค่าใช้จ่าที่สถาบันการศึกษาเรียกเก็บ
 
-
สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้และบุตรผู้เข้ารับการศึกษา
 
-
สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
 
-
สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยของผู้กู้
 
-
สำเนาสลิปเงินเดือน
     
2.
อัตราดอกเบี้ย
 
-
ตามประกาศสหกรณ์