การให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ (พนักงานราชการ)
ข้อกำหนด
  สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ 2 ประเภท ซึ่งกู้ทั้ง 2 ประเภทนี้ จะต้องไม่เกินมูลค่าเงินฝาก และทุนเรือนหุ้นของตัวเอง
   
1.
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
   
2.
เงินกู้สามัญ (หุ้น)
       
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
   
1.
เป็นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
   
2.
กู้ได้ครั้งละครึ่งหนึ่งของเงินได้รายเดือน สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ผ่อนชำระได้ 4 งวดเดือน
   
3.
การกู้แต่ละครั้งจะต้องไม่มีหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินตามสัญญาก่อนค้างอยู่ (ต้องชำระหนี้ของสัญญาแรกให้หมดก่อน)
   
4.
สหกรณ์จะเรียกเก็บเงินชำระหนี้จากเงินเดือนของผู้กู้ตามกำหนดเวลา หากสมาชิกประสงค์จะชำระหนี้ ก่อนสหกรณ์เรียกเก็บ สามารถกระทำได้โดยต้องติดต่อชำระหนี้ที่ทำการสหกรณ์โดยตรง
       
เงินกู้สามัญ
  คุณสมบัติของผู้กู้ ดังนี้
   
1.
เป็นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
   
2.
ต้องส่งค่าหุ้นเดือนละไม่น้อยกว่า 500 บาท โดยการหักเงินเดือน ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้องชำระค่าหุ้นทุกเดือน ตลอดระยะเวลาที่ยังมีหนี้เงินกู้อยู่กับสหกรณ์
   
3.
ในกรณียื่นกู้ใหม่ต้องชำระหนี้เงินกู้มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน
       
  เงินเดือนคงเหลือ
      เมื่อรวมยอดเงินที่ต้องชำระต่อสหกรณ์ทุกประเภทแล้วผู้กู้จะต้องมีเงินได้รายเดือนไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท
       
การผ่อนชำระเงินกู้
   
1.
ระยะเวลาผ่อนชำระเงินกสามัญ (กู้หุ้น) ไม่เกิน 180 งวดเดือน หรือ 15 ปี โดยผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ในอัตราคงที่เท่ากันทุกเดือน
   
2.
เมื่อสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการจะออกจากราชการ หรือโยกย้ายออกจากกรมพัฒนาที่ดิน หรือออกจาก การเป็นสมาชิกจะต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชำระหนี้สินที่มีอยู่ กับสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นก่อน
       

อัตราดอกเบี้ย

      อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์