เงินกู้สามัญ (หุ้น)
                  สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินสามัญต้องเสนอคำขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้ ทั้งนี้กู้ได้ไม่เกิน ร้อยละ 90 ของจำนวนหุ้นที่มีอยุ่ในวันขอกู้หรือร้อยละ 90 ของเงินฝากในสหกรณ์แล้วแต่กรณี
                  จะต้องผ่อนชำระให้หมดภายใน 180 งวดเดือน การกู้ใหม่โดยที่ชำระหนี้ตามสัญญาเดิม ยังไม่หมดจะต้องชำระหนี้เดิมแล้วอย่างน้อย ครบ 6 งวดเดือน แล้วจึงจะยื่นกู้ใหม่ได้ และจะต้องมีเงินเดือน สุทธิเหลือหลังจากหักชำระหนี้ทุกประเภทแล้วไม่น้อยกว่า 2,000 บาท
 
หลักประกันสำหรับเงินกู้
               สมาชิกที่เป็นข้าราชการ ต้องส่งเงินสะสมรายเดือนไว้แล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน จึงมีสิทธิ์กู้เงินได้
               สมาชิกที่เป็นลูกจ้างประจำ ต้องส่งเงินสะสมรายเดือนไว้แล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน จึงมีสิทธิ์กู้เงินได้
             การส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย ให้ถือว่าเงินงวดชำระหนี้แต่ละงวดถึงกำหนดส่งภายในวันสิ้นเดือนนั้น ๆ
       
เอกสารสำหรับการยื่นกู้
1.
ผู้กู้
 
-
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ ลูกจ้างประจำ
 
-
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรสผู้กู้
 
-
สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย
 
-
สำเนาสลิปเงินเดือน ณ เดือนปัจจุบัน ที่ทางกองคลังหรือเขตเป็นผู้ออกให้
2.
ผู้ค้ำประกัน
 
-
ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน