เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาและครอบครัว
                  โครงการนี้ เป็นโครงการให้กู้ยืมระยะสั้น ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 12 งวด วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 40,000 บาท การค้ำประกัน โดยใช้หุ้นสะสมของตนเอง หรือบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับสหกรณ์ หรือบุคคลค้ำ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างแล้วแต่ความจำเป็น และเมื่อหักชำระหนี้ทุกสัญญากู้แล้ว จะต้องมีรายได้ เหลือไม่ต่ำกว่า 1,500 บาทต่อเดือน การกู้ยืมในโครงการนี้ จะต้องชำระหนี้ทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่า 6 งวด จึงจะยื่นกู้ใหม่ได
เอกสารสำหรับการยื่นกู้
1.
ผู้กู้
 
-
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ ลูกจ้างประจำ (1ชุด)
 
-
 สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย
 
-
 สำเนาสลิปเงินเดือน ณ เดือนปัจจุบัน ที่ทางกองคลังหรือเขตเป็นผู้ออกให
2.
ผู้ค้ำประกัน
 
-
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ ลูกจ้างประจำ (1ชุด)