เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
                  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ให้กู้ได้ไม่เกิน 150,000 บาท และจะต้องมีเงินเดือนสุทธิเหลือหลังจากหักชำระหนี้ทุกประเภทแล้วไม่น้อยกว่า 2,000 บาท
เงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้
   
1.
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ให้ส่งคืนเต็มจำนวนพร้อมดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก หรือให้ส่งงวดรายเดือนรวม 12 งวด งวดแรกให้ส่งต้นเงินไม่น้อยกว่า 1 ใน 12 ของจำนวนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก ส่วนต้นเงินที่เหลือพร้อมด้วยดอกเบี้ย ให้ส่งภายในวันสิ้นเดือนถัดไป ทั้งนี้สมาชิกจะสามารถใช้สิทธิกู้ฉุกเฉินครั้งใหม่ได้เมื่อชำระหนี้แล้ว 2 งวด
 
เอกสารสำหรับการยื่นกู้
1.
รับเงินสด
 
-
 กรอกแบบฟอร์มคำขอและสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
 
-
 สำเนาสลิปเงินเดือน ณ เดือนปัจจุบัน ที่ทางกองคลังหรือเขตเป็นผู้ออกให้
2.
โอนเงินเข้าบัญชี
 
-
 กรอกแบบฟอร์มคำขอและสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
 
-
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ ลูกจ้างประจำ (1ชุด)
 
-
 สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย
 
-
 สำเนาสลิปเงินเดือน ณ เดือนปัจจุบัน ที่ทางกองคลังหรือเขตเป็นผู้ออกให้